PATVIRTINTA

Direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 28 d.

įsakymu Nr. V-84

PAMOKŲ LAIKAS

 

0.                           8.10 –  8.55

1.                           9.05 –  9.50

2.                         10.00 –10.45

 

3.                         11.05 – 11.50

 

4.                         12.15 – 13.00

5.                         13.10 – 13.55

6.                         14.05 – 14.50

7.                         15.00 – 15.45 

2016 m. lapkričio 7 d. Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos direktoriaus įsakymas Nr. V-58 „Dėl „Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (cukriniu diabetu, bronchų astma, epilepsija ar kita)“, „Gimnazijos darbuotojų veiksmų, mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje, teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar sveikatos sutrikimą“, „Mokinių apžiūros dėl asmens higienos (pedikuliozės, niežų)“, „Pirmosios pagalbos organizavimo ir teikimo“, „Mokyklos darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir/ar kitas psichiką žalojančias medžiagas“ tvarkų aprašų tvirtinimo“ 

2019 m. gegužės mėnesio darbo planas 

2019 m. birželio mėnesio darbo planas  

2018-2019 m.m. I pusmečio konsultacinių centrų tvarkaraštis

2018-2019 m.m. 2 pusmečio tvarkaraštis

2018-2019 m.m. mobilių grupių sąrašas

IŠRAŠAS

PATVIRTINTA

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos direktoriaus

2018 m. rugsėjo 3 d.  įsakymu Nr. V– 39   

 

PANEVĖŽIO JUOZO BALČIKONIO GIMNAZIJA

2018–2019 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ GIMNAZIJOS UGDYMO PLANAI

PIRMAS SKIRSNIS

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS.

PAŽINTINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ IR PILIETINIŲ VEIKLŲ PLĖTOJIMAS

 

6. Mokslo metų trukmė:

 

I kl.

II kl.

III kl.

IV kl.

Mokslo metų pradžia

2018  m. rugsėjo 1 d.

Ugdymo proceso pradžia

2018  m. rugsėjo 3 d.

Ugdymo proceso trukmė

185 ugdymo dienos

(37 savaitės)

165 ugdymo dienos

(33 savaitės)

Pusmečių trukmė

1 – asis

2018 m. rugsėjo 3 d. – 2019 m. sausio 25 d.

2 – asis

2019 m. sausio 28 d. – birželio 21 d. (I, II, III kl.),

gegužės 24 d. (IV kl.)

Rudens atostogos

2018 m. spalio 29 – lapkričio 2 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.

Žiemos atostogos

2019 m. vasario 18 – 22 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2019 m. balandžio 23  – 26 d.*

Ugdymo proceso pabaiga

2019 m. birželio 21 d.

2019 m. gegužės 24 d.

Vasaros atostogos

2019 m. birželio 25 – rugpjūčio 31 d.

Atostogos trunka iki 2019 m.  rugpjūčio 31 d.**

* IV klasių mokiniams atostogų diena, per kurią jie laiko įskaitą arba brandos egzaminą, perkeliama į balandžio 29 d.

**Vasaros atostogos  IV klasių mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai.

11. Per mokslo metus 15 ugdymo dienų skiriama žinių gilinimo, kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, socialinei,

vertybinių nuostatų ugdymo veiklai (toliau – pažintinė ir kultūrinė veikla). Ši veikla vyksta vietoje pamokų, mokiniams yra privaloma.

11.1. Pažintinės ir kultūrinės veiklos planas:  

Renginys

Klasė

Pam. sk.

Mėnuo ir diena

Atsakingas

Mokslo metų pradžios šventė

I, II, III, IV

3

Rugsėjo 3  d.

Direktorius, klasių vadovai

Adaptacinė stovykla 

I

5

Rugsėjo 4 d.

S. Šimonienė,   klasių vadovai

Adaptacinė stovykla 

I

5

Rugsėjo 5 d.

S. Šimonienė,   klasių vadovai

Miesto istorijos diena

I, II, III, IV

5-7

Rugsėjo mėn.

Klasių vadovai

Edukacinė išvyka 

I, II, III, IV

5-7

Rugsėjo – birželio mėn.

L. Dyburienė, klasių vadovai

Edukacinė išvyka 

II, III, IV

5-7

Rugsėjo – birželio mėn.

L. Dyburienė, klasių vadovai

Edukacinė išvyka 

II, III, IV

5-7

Rugsėjo – birželio mėn.

L. Dyburienė, klasių vadovai

Miesto švarinimo talka, (Socialinė - pilietinė veikla)

I

5

Spalio – gegužės mėn.

D. Sliosoraitė,   klasių vadovai

Miesto švarinimo talka, (Socialinė - pilietinė veikla)

I

5

Spalio – gegužės mėn.

D. Sliosoraitė,   klasių vadovai

Kūrybiškumo diena

I, II, III, IV

5-7

Spalio- birželio mėn.

Klasių vadovai

Kultūros diena

I, II, III, IV

5-7

Spalio- birželio mėn.

Klasių vadovai

Olimpiadų, konkursų, varžybų  diena

I, II, III, IV

3

Lapkričio 20 d.

L. Dyburienė, klasių vadovai

Lietuvių kalbos ir literatūros bandomasis valstybinis brandos egzaminas

IV

4

Gruodžio mėn.

Lietuvių kalbos mokytojų  meto-dikos grupės pirmininkas, klasių vadovai

Šokių vakaras „Sidabrinė naktis“

III, IV

6

Sausio mėn. 

Direktorius,

K. Nainienė,

L. Svalbonienė, klasių vadovai

Užsienio kalbos (anglų) bandomasis valstybinis brandos egzaminas

IV

4

Vasario 15 d.

Užsienio kalbos mokytojų  metodikos grupės pirmininkas, klasių vadovai

Dainų festivalis, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 

I, II, III 

4

Vasario 15 d.

Direktorius,

R. Dunauskienė, klasių vadovai

Karjeros diena

II

6

Kovo 1 d.

Direktorius,

L. Dyburienė,

S. Šimonienė, klasių vadovai

III

6

Balandžio – gegužės mėn.

S. Šimonienė, klasių vadovai

Istorijos ir gamtos mokslų bandomieji  valstybiniai brandos egzaminai

IV

4-7

Kovo mėn.

Socialinių,  gamtos mokslų, lietuvių kalbos,  matematikos mokytojų  metodikos grupių pirmininkai, klasių vadovai

Lietuvių kalbos ir literatūros bandomasis valstybinis brandos egzaminas

IV

4

Balandžio mėn.

Matematikos bandomasis valstybinis brandos egzaminas

IV

4

Balandžio mėn.

Paskutinio skambučio šventė

IV

6

Gegužės 24 d.

Direktorius, klasių vadovai

Vidiniai egzaminai ir kūrybinių – projektinių darbų gynimas

I

III

3

4

Birželio 4 d.

D. Sliosoraitė –vid. egzaminai;

L. Dyburienė -kūryb.-projekt.  darbai,

 klasių vadovai

 Vidiniai egzaminai ir kūrybinių – projektinių darbų gynimas

I

III   

4

Birželio 6 d.

Lietuvių kalbos ir literatūros (raštu)  pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas I dalis

II

3

Švietimo ir mokslo ministro  nustatytu laiku

 

II klasių lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos mokytojai, klasių vadovai

Lietuvių kalbos ir literatūros (raštu)  pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas II dalis

II

4

Matematikos  pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas

II

4

Menų diena

I

4

Birželio 20 d.

Direktorius,

L. Svalbonienė, klasių vadovai

Sporto – sveikatingumo diena

II

5

Birželio 20 d.

Kūno kultūros mokytojų metodikos grupės pirmininkas,

 klasių vadovai

Žmogaus sauga

III

7

Birželio 20 d.

Direktorius,

G. Arsabienė, klasių vadovai

Ugdymo proceso pabaigos šventė

I, II, III

 

3

Birželio 21 d.

Direktorius, klasių vadovai