Ugdymo proceso organizavimas

PATVIRTINTA

Direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 28 d.

įsakymu Nr. V-84

PAMOKŲ LAIKAS

 

0.                           8.10 –  8.55

1.                           9.05 –  9.50

2.                         10.00 –10.45

 

3.                         11.05 – 11.50

 

4.                         12.15 – 13.00

5.                         13.10 – 13.55

6.                         14.05 – 14.50

7.                         15.00 – 15.45

 

2016 m. lapkričio 7 d. Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos direktoriaus įsakymas Nr. V-58 „Dėl „Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (cukriniu diabetu, bronchų astma, epilepsija ar kita)“, „Gimnazijos darbuotojų veiksmų, mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje, teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar sveikatos sutrikimą“, „Mokinių apžiūros dėl asmens higienos (pedikuliozės, niežų)“, „Pirmosios pagalbos organizavimo ir teikimo“, „Mokyklos darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir/ar kitas psichiką žalojančias medžiagas“ tvarkų aprašų tvirtinimo“

 

2017-2018 m.m. klasių vadovai

 

2017-08-29 d. posėdžio medžiaga 

 

2018 m. gegužės mėnesio darbo planas

2018 m. birželio mėnesio darbo planas 

 

2017-2018 m.m. 2 pusmečio tvarkaraštis

2017-2018 m.m. 2 pusmečio mobilios grupės

2017-2018 m.m. konsultacinių centrų darbo tvarkaraštis

 

PANEVĖŽIO JUOZO BALČIKONIO GIMNAZIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DIREKTORIAUS 2017 M. RUGPJŪČIO 31 D. ĮSAKYMO NR. V–52 „ DĖL 2017–2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ GIMNAZIJOS UGDYMO PLANŲ TVIRTINIMO“  PAKEITIMO

 

2017 m.  gruodžio 13 d. Nr. V –  78

Panevėžys

 

Vadovaudamasis Panevėžio miesto savivaldybės administracijos švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus 2017-11-24 raštu Nr. SŠ-382(22.1.14) „Dėl 5 ugdymo dienų 2017-2018 m. m. organizavimo“ bei paaiškėjus naujoms aplinkybėms dėl renginių datų

p a k e i č i u Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos 2017–2018 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų gimnazijos ugdymo planus, patvirtintus direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V–52 „Dėl 2017–2018 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų gimnazijos ugdymo planų tvirtinimo“:

1. Pakeičiu 11.1 punktą ir i š d ė s t a u jį taip:

„11.1. Pažintinės ir kultūrinės veiklos planas:  

Renginys

Klasė

Pam. sk.

Mėnuo ir diena

Atsakingas

Mokslo metų pradžios šventė

I, II, III, IV

3

Rugsėjo 1  d.

Direktorius, klasių vadovai

Miesto švarinimo talka, (Socialinė - pilietinė veikla)

I

5

Spalio – gegužės mėn.

D. Sliosoraitė,   klasių vadovai

Miesto švarinimo talka, (Socialinė - pilietinė veikla)

I

5

Spalio – gegužės mėn.

D. Sliosoraitė,   klasių vadovai

Olimpiadų, konkursų, varžybų  diena

I, II, III, IV

3

Lapkričio 22 d.

L. Dyburienė, klasių vadovai

Lietuvių kalbos ir literatūros bandomasis valstybinis brandos egzaminas

              IV

4

Gruodžio mėn.

Lietuvių kalbos mokytojų  meto-dikos grupės pirmininkas, klasių vadovai

Šokių vakaras „Sidabrinė naktis“

        III, IV

6

Sausio 26 d. 

Direktorius,

K. Nainienė,

L. Svalbonienė, klasių vadovai

Užsienio kalbos (anglų) bandomasis valstybinis brandos egzaminas

              IV

4

Vasario 14 d.

Užsienio kalbos mokytojų  meto-dikos grupės pirmininkas, klasių vadovai

Dainų festivalis, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus 2017-11-24 rašto Nr. SŠ-382(22.1.14),

4 priedas)

I, II, III 

4

Vasario 14 d.

Direktorius,

R. Dunauskienė, klasių vadovai

Karjeros diena (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus 2017-11-24 rašto Nr. SŠ-382(22.1.14), 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 priedai)

    II

6

Kovo 1 d.

Direktorius,

L. Dyburienė,

S. Šimonienė, klasių vadovai

       III

6

Balandžio – gegužės mėn.

S. Šimonienė, klasių vadovai

Istorijos ir gamtos mokslų bando-mieji  valstybiniai brandos egzaminai

               IV

4

Kovo mėn.

Socialinių,  gam-tos mokslų, lietu-vių kalbos,  mate-matikos mokytojų  metodikos grupių pirmininkai, klasių vadovai

Lietuvių kalbos ir literatūros bando-masis valstybinis brandos egzaminas

               IV

4

Balandžio mėn.

Matematikos bandomasis valstybinis brandos egzaminas

               IV

4

Balandžio mėn.

Kultūros diena (Edukacinė išvyka).  (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus 2017-11-24 rašto Nr. SŠ-382(22.1.14), 2 priedas)

I, II, III, IV

5-7

Pasirinktu laiku

L. Dyburienė, klasių vadovai

Paskutinio skambučio šventė

              IV

6

Gegužės 25 d.

Direktorius, klasių vadovai

Vidiniai egzaminai ir kūrybinių – projektinių darbų gynimas

I     

        III

3

4

Gegužės 29 d.

D. Sliosoraitė –vid. egzaminai;

L. Dyburienė -kū-ryb.-projekt.  darbai,

 klasių vadovai

Vidiniai egzaminai ir kūrybinių – projektinių darbų gynimas

        III   

4

Gegužės 31 d.

Lietuvių kalbos ir literatūros (raštu)  pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas I dalis

    II

3

Gegužės 28 d.

II klasių lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos mokytojai, klasių vadovai

Lietuvių kalbos ir literatūros (raštu)  pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas II dalis

    II

4

Gegužės 29 d.

Matematikos  pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas

    II

4

Birželio 1 d.

Žmogaus sauga

        III

7

Birželio 14 d.

Direktorius,

G. Arsabienė, klasių vadovai

Kūrybiškumo diena (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus 2017-11-24 rašto Nr. SŠ-382(22.1.14), 1 priedas)

I

4

Birželio 14 d.

Direktorius,

L. Svalbonienė, klasių vadovai

Olimpinė diena (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus 2017-11-24 raštas Nr. SŠ-382(22.1.14)

   II

5

Birželio 14 d.

Kūno kultūros mokytojų metodi-kos grupės pirmi-ninkas,

 klasių vadovai

Ugdymo proceso pabaigos šventė

I, II, III

 

3

Birželio 15 d.

Direktorius, klasių vadovai

 

 

 

Direktorius                                                        Raimondas Dambrauskas