PATVIRTINTA

Direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 28 d.

įsakymu Nr. V-84

PAMOKŲ LAIKAS

 

0.                           8.10 –  8.55

1.                           9.05 –  9.50

2.                         10.00 –10.45

 

3.                         11.05 – 11.50

 

4.                         12.15 – 13.00

5.                         13.10 – 13.55

6.                         14.05 – 14.50

7.                         15.00 – 15.45

 

2016 m. lapkričio 7 d. Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos direktoriaus įsakymas Nr. V-58 „Dėl „Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (cukriniu diabetu, bronchų astma, epilepsija ar kita)“, „Gimnazijos darbuotojų veiksmų, mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje, teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar sveikatos sutrikimą“, „Mokinių apžiūros dėl asmens higienos (pedikuliozės, niežų)“, „Pirmosios pagalbos organizavimo ir teikimo“, „Mokyklos darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir/ar kitas psichiką žalojančias medžiagas“ tvarkų aprašų tvirtinimo“

 

2016-2017 m.m. klasių vadovai

 

2017 m. gegužės mėnesio darbo planas  

 

2017 m. birželio mėnesio darbo planas 

 

2016-2017 m.m. II pusmečio tvarkaraštis

 

2016-2017 m.m. II pusmečio mobilios grupės 

2016-2017 m.m. I pusmečio tvarkaraštis

Apibendrinta Mokytojų tarybos posėdžio, vykusio 2016-08-29, medžiaga

 

 

Išrašas

PATVIRTINTA

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos direktoriaus

2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-43

 
PANEVĖŽIO JUOZO BALČIKONIO GIMNAZIJA

 
2016 – 2017 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ GIMNAZIJOS UGDYMO PLANAS

 

II. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ

 

6. Ugdymo proceso organizavimo trukmė:

 

I kl.

II kl.

III kl.

IV kl.

Mokslo metų pradžia/

Ugdymo proceso pradžia

Rugsėjo 1 d.

Pusmečių trukmė

1 – asis rugsėjo 1 d. – sausio 20 d., 

2 – asis sausio 23 d. – birželio 2 d. (I, II, III klasei),

gegužės 25 d. (IV klasei)

Rudens atostogos

Spalio 31 – lapkričio 4 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

Gruodžio 27 – sausio 6 d.

Žiemos atostogos

Vasario 17 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

Balandžio 10  – 14 d.*

Ugdymo proceso pabaiga

Birželio 2 d.

Gegužės 25 d.

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

34

33

Vasaros atostogos

Birželio 5 – rugpjūčio 31 d.**

Gegužės 26 - rugpjūčio 31 d.***

           

* IV klasių mokiniams atostogų diena, per kurią jie laiko įskaitą arba brandos egzaminą, perkeliama į balandžio 18 d.

 ** II klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku;

*** IV klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko įskaitą arba brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.

 

7.  Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.

8. IV klasės mokiniui, laikant pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į mokymosi dienų skaičių. Dienyne žymimos neįvykusių pamokų datos ir skiltyje „Pamokos turinys“ įrašoma: „Pamoka nevyko dėl ...“

9. Iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią padėtį, direktorius priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Apie priimtus sprendimus informuoja Panevėžio miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrių. 

10. Jei oro temperatūra 25 laipsniai šalčio ar žemesnė, mokiniai į mokyklą gali nevykti.  Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. Dienyne žymimos neįvykusių pamokų datos ir skiltyje „Pamokos turinys“ įrašoma: „Pamoka nevyko dėl ...“

11. Gimnazijos ugdymo turinio dalį sudaro kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė, praktinė, socialinė, prevencinė, vertybinių nuostatų ugdymo veikla (toliau  – pažintinė ir kultūrinė veikla). Ši veikla vyksta vietoje pamokų, mokiniams yra privaloma. Per mokslo metus jai skiriama:

 

I kl. – 8/9 dienos, 30/37 valandos;

II kl. – 7/8 dienos, 30/37 valandos; 

III kl.  – 7/8 dienos, 30/37 valandos; 

IV kl.  – 8/9 dienos, 32/39 valandos.

 

11.1. Pažintinės ir kultūrinės veiklos planas:   

Renginys

Klasė

Valandų skaičius

Mėnuo ir diena

Atsakingas

Mokslo metų pradžios šventė

I, II, III, IV

3

Rugsėjo 1  d.

Direktorius, klasių vadovai

Pagalba organizuojant kūno kultūros mokytojų konferenciją, I a kl.

Miesto švarinimo talka, Ib, Ic, Id, Ie, If kl. (socialinė - pilietinė veikla)

I

7

Spalio – gegužės mėn.

D.Sliosoraitė, kūno kultūros mokytojų me-todikos grupės pirmininkas,  klasių vadovai

Olimpiadų, konkursų, varžybų  diena

I, II, III, IV

3

Lapkričio 24 d.

L.Dyburienė

Lietuvių kalbos ir literatūros bandomasis valstybinis brandos egzaminas

IV

4

Gruodžio mėn.

Lietuvių kalbos mokytojų  meto-dikos grupės pirmininkas

Užsienio kalbos (anglų) bandomasis valstybinis brandos egzaminas

IV

4

Vasario 15 d.

Užsienio kalbos mokytojų  meto-dikos grupės pirmininkas

Dainų festivalis, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 

I  

4

Vasario 15 d.

Direktorius,

R.Dunauskienė klasių vadovai

Karjeros diena

II

6

Kovo 2 d.

Direktorius,

L.Dyburienė,

S.Šimonienė

Socialinių ir gamtos mokslų bandomieji  valstybiniai brandos egzaminai

IV

4

Kovo mėn.

Socialinių ir gamtos mokslų mokytojų  meto-dikos grupių pirmininkai

Lietuvių kalbos ir literatūros bandomasis valstybinis brandos egzaminas

IV

4

Balandžio mėn.

Lietuvių kalbos mokytojų  meto-dikos grupės pirmininkas

Matematikos bandomasis valstybinis brandos egzaminas

  IV

4

Balandžio mėn.

Matematikos  mokytojų meto-dikos grupės pirmininkas

Karjeros diena

 III

6

Balandžio – gegužės mėn.

S.Šimonienė, klasių vadovai

Edukacinė išvyka (neprivaloma) 

I, II, III, IV

7

Pasirinktu laiku

L.Dyburienė, klasių vadovai

Vidiniai egzaminai ir kūrybinių – projektinių darbų gynimas

I, III

3

4

Gegužės 16 d.

D.Sliosoraitė –vid. egzaminai

L.Dyburienė –kūryb.– projekt.  darbai

Vidiniai egzaminai ir kūrybinių – projektinių darbų gynimas

I, III   

4

Ggegužės 18 d.

Paskutinio skambučio šventė

IV

6

Gegužės 25 d.

Direktorius, klasių vadovai

Lietuvių kalbos (gimtosios) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo konsultacijų diena

II

5

Gegužės mėn.

II klasių lietuvių kalbos mokytojai

Matematikos  pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo konsultacijų diena

 II

5

Gegužės mėn.

II klasių matematikos mokytojai

Žmogaus sauga

III

7

Birželio 1 d.

Direktorius,

G.Arsabienė

Menų diena

I

4

Birželio 1 d.

Direktorius,

L.Svalbonienė, klasių vadovai

Sporto diena

 II

5

Birželio 1 d.

Kūno kultūros mokytojų meto-dikos grupės pirmininkas

Ugdymo proceso pabaigos šventė

I, II, III

 

3

Birželio 2 d.

Direktorius, klasių vadovai