PATVIRTINTA

Direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 28 d.

įsakymu Nr. V-84

PAMOKŲ LAIKAS

 

0.                           8.10 –  8.55

1.                           9.05 –  9.50

2.                         10.00 –10.45

 

3.                         11.05 – 11.50

 

4.                         12.15 – 13.00

5.                         13.10 – 13.55

6.                         14.05 – 14.50

7.                         15.00 – 15.45

 

2016 m. lapkričio 7 d. Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos direktoriaus įsakymas Nr. V-58 „Dėl „Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (cukriniu diabetu, bronchų astma, epilepsija ar kita)“, „Gimnazijos darbuotojų veiksmų, mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje, teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar sveikatos sutrikimą“, „Mokinių apžiūros dėl asmens higienos (pedikuliozės, niežų)“, „Pirmosios pagalbos organizavimo ir teikimo“, „Mokyklos darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir/ar kitas psichiką žalojančias medžiagas“ tvarkų aprašų tvirtinimo“

 

2017-2018 m.m. klasių vadovai

 

2017-08-29 d. posėdžio medžiaga 

 

2017 m. spalio mėnesio darbo planas 

2017 m. lapkričio mėnesio darbo planas 

 

2017-2018 m.m. pamokų tvarkaraštis (atnaujintas 2017-11-02)

2017-2018 m.m. mobilios grupės (atnaujintos 2017-10-02)

2017-2018 m.m. konsultacinių centrų darbo tvarkaraštis

 

PATVIRTINTA

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos direktoriaus

2017 m. rugpjūčio 31 d.  įsakymu Nr. V – 52     

 

PANEVĖŽIO JUOZO BALČIKONIO GIMNAZIJA

 

2017 – 2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ GIMNAZIJOS UGDYMO PLANAI

 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS

PAŽINTINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ IR PILIETINIŲ VEIKLŲ PLĖTOJIMAS 

 

Mokslo metų trukmė:

 

I kl.

II kl.

III kl.

IV kl.

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia

2017 m. rugsėjo 1 d.

Ugdymo proceso trukmė

181 ugdymo diena

(36 savaitės)

166 ugdymo dienos

(33 savaitės)

Pusmečių trukmė

1 – asis

2017 m. rugsėjo 1 d. – 2018 m. sausio 19 d.

2 – asis

2018 m. sausio 19 d. – birželio 15 d. (I, II, III kl.),

gegužės 25 d. (IV kl.)

Rudens atostogos

2017 m. spalio 30 – lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2017 m. gruodžio 27 – 2018 m. sausio 3 d.

Žiemos atostogos

2018 m. vasario 19 – 23 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2018 m. balandžio 3  – 6 d.*

Ugdymo proceso pabaiga

2018 m. birželio 15 d.

2018 m. gegužės 25 d.

Vasaros atostogos

2018 m. birželio 18 – rugpjūčio 31 d.

Atostogos trunka iki 2018 m.  rugpjūčio 31 d.**

* IV klasių mokiniams atostogų diena, per kurią jie laiko įskaitą arba brandos egzaminą, perkeliama į balandžio 9 d.

**Vasaros atostogos  IV klasių mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai.

 

Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka.

Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių. Dienyne žymimos neįvykusių pamokų datos ir skiltyje „Pamokos turinys“ įrašoma: „Pamoka nevyko dėl ...“

Iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią padėtį, direktorius priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Apie priimtus sprendimus informuoja Panevėžio miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrių. 

Jei oro temperatūra 25 laipsniai šalčio ar žemesnė, mokiniai į mokyklą gali nevykti. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje ir/arba elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Dienyne žymimos neįvykusių pamokų datos ir skiltyje „Pamokos turinys“ įrašoma: „Pamoka nevyko dėl ...“

Per mokslo metus 10 ugdymo dienų skiriama žinių gilinimo, kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, socialinei, vertybinių nuostatų ugdymo veiklai (toliau – pažintinė ir kultūrinė veikla). Ši veikla vyksta vietoje pamokų, mokiniams yra privaloma.

Pažintinės ir kultūrinės veiklos planas:   

 

Renginys

Klasė

Pam. sk.

Mėnuo ir diena

Atsakingas

Mokslo metų pradžios šventė

I, II, III, IV

3

Rugsėjo 1  d.

Direktorius, klasių vadovai

Miesto švarinimo talka, (Socialinė - pilietinė veikla)

I

5

Spalio – gegužės mėn.

D.Sliosoraitė,   klasių vadovai

Miesto švarinimo talka, (Socialinė - pilietinė veikla)

I

5

Spalio – gegužės mėn.

D.Sliosoraitė,   klasių vadovai

Olimpiadų, konkursų, varžybų diena

I, II, III, IV

3

Lapkričio 22 d.

L. Dyburienė, klasių vadovai

Lietuvių kalbos ir literatūros bandomasis valstybinis brandos egzaminas

IV

4

Gruodžio mėn.

Lietuvių kalbos mokytojų  metodikos grupės pirmininkas, klasių vadovai

Šokių vakaras „Sidabrinė naktis“

III, IV

6

Sausio 19 d. 

Direktorius,

K. Nainienė,

L. Svalbonienė, klasių vadovai

Užsienio kalbos (anglų) bandomasis valstybinis brandos egzaminas

IV

4

Vasario 15 d.

Užsienio kalbos mokytojų  metodikos grupės pirmininkas, klasių vadovai

Dainų festivalis, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 

I, II, III 

4

Vasario 15 d.

Direktorius,

R. Dunauskienė, klasių vadovai

Karjeros diena

II

6

Kovo 1 d.

Direktorius,

L. Dyburienė,

S. Šimonienė, klasių vadovai

Istorijos ir gamtos mokslų bandomieji  valstybiniai brandos egzaminai

IV

4

Kovo mėn.

Socialinių,  gamtos mokslų, lietuvių kalbos,  mate-matikos mokytojų  metodikos grupių pirmininkai, klasių vadovai

Lietuvių kalbos ir literatūros bandomasis valstybinis brandos egzaminas

IV

4

Balandžio mėn.

Matematikos bandomasis valstybinis brandos egzaminas

IV

4

Balandžio mėn.

Karjeros diena

III

6

Balandžio – gegužės mėn.

S. Šimonienė, klasių vadovai

Edukacinė išvyka 

I, II, III, IV

5-7

Pasirinktu laiku

L. Dyburienė, klasių vadovai

Paskutinio skambučio šventė

IV

6

Gegužės 25 d.

Direktorius, klasių vadovai

Vidiniai egzaminai ir kūrybinių– projektinių darbų gynimas

I

III

3

4

Gegužės 29 d.

D. Sliosoraitė –vid. egzaminai;

L. Dyburienė –kūryb.– projekt.  darbai,

klasių vadovai

Vidiniai egzaminai ir kūrybinių– projektinių darbų gynimas

III   

4

Gegužės 31 d.

Lietuvių kalbos (gimtosios) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas

II

5

 

Švietimo ir mokslo ministro  nustatytu laiku

II klasių lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos mokytojai, klasių vadovai

Lietuvių kalbos (gimtosios) pagrindi-nio ugdymo pasiekimų patikrinimas

Matemati-kos  pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas

II

3

Žmogaus sauga

III

7

Birželio 14 d.

Direktorius,

G. Arsabienė, klasių vadovai

Menų diena

I

4

Birželio 14 d.

Direktorius,

L. Svalbonienė, klasių vadovai

Sporto diena

II

5

Birželio 14 d.

Kūno kultūros mokytojų metodikos grupės pirmininkas, klasių vadovai

Ugdymo proceso pabaigos šventė

I, II, III

 

3

Birželio 15 d.

Direktorius, klasių vadovai